شرایط و قوانین آموزشگاه

پیش از ثبت نام، قوانین و شرایط شرکت در کلاسها را مطالعه فرمایید.

  1. هزینه هر ترم در ابتدای ترم و قبل از شروع ترم دریافت می شود.
  2. پس از انجام ثبت نام، امکان مسترد کردن مبلغ وجود ندارد.
  3. کلاس ها راس ساعت مقرر برگزار می شود. در صورت عدم حضور هنرجو در زمان مقرر، غیبت حساب شده و جزو جلسات هنرجو محسوب می شود.
  4. امکان جابجایی زمان کلاس وجود ندارد.
  5. برای شرکت در کنسرت هنرجویی، خریدن حداقل 5 بلیت مهمان الزامی است.
  6. رعایت شئونات اسلامی در محیط آموزشگاه الزامی است.

مطالب مرتبط

تماس تلفنی